Algemene factuurvoorwaarden

 

Art. 1. De expediteur gaat een verbintenis aan van middel. Hij is slechts aansprakelijk voor de fouten of verzuimen door hemzelf of door zijn ondergeschikten bedreven. Hij is niet aansprakelijk voor daden van derden. De  vergoeding der schadelijke gevolgen van zijn vergissingen of verzuimen waartoe hij zou kunnen gehouden zijn, wordt nochtans beperkt tot 1,24 EUR per Kg. met een maximum van 1240 EUR per zending. Het staat nochtans de opdrachtgever vrij, afgezien van de verzekeringsmogelijkheid geboden in art. 34, met de expediteur een bijzondere aansprakelijkheid uitdrukkelijk te bedingen mits een overeenkomstige vergoeding.

 

Art. 2. De rekeningen van de expediteur zijn onmiddellijk, contant en zonder diskonto betaalbaar en de betalingen ervan mogen in geen enkel geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering der in rekening gebrachte of andere verrichtingen. De eventuele klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen de acht dagen ingediend te worden. Behoudens dubbele facturatie of vergissing in de persoon van de schuldenaar, kunnen betwistingen betreffende een factuur, de gedebiteerde nooit van de verplichting tot betalen ontslaan. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de plaats van de regeling der rekening deze waar de expediteur zijn kantoor gevestigd heeft.

 

Art. 3. Het risico van de schommelingen in de wisselkoers van vreemde munten of van de waarde die door de wet toegekend wordt aan de Euro valt ten laste van de opdrachtgever. Eventuele wijzigingen geven automatisch aanleiding tot aanpassing van prijzen en quotaties.

 

Art. 4. Het toezenden der rekening dient beschouwd als aanmaning om het bedrag ervan te betalen. In geval van laattijdige regeling van de factuur, zal de expediteur recht hebben op een jaarlijkse intrest gelijk aan 12%, vanaf de datum der rekening zonder gehouden te zijn een nieuwe ingebrekestelling tot zijn opdrachtgever te richten.

 

Art. 5. Wanneer binnen de termijn van vijftien dagen, volgend op de verzending van een schriftelijke ingebrekestelling, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering van de expediteur, buiten de intresten voorzien in art. 4 van rechtswege verhoogd worden met een forfaitair vastgestelde schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking en commerciële stoornissen ten belope van 10% van het factuurbedrag.

 

Art. 6. Behoudens scheidsrechterlijk beding of overeenkomst, zullen alle uit een geschil tussen de expediteur en zijn opdrachtgever voortvloeiende rechtsvorderingen, zelfs bij wijze van vrijwaring en zelfs in geval van meerdere verweerders, voor de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de expediteur zijn hoofdhuis in België gevestigd is gebracht worden.  De expediteur alleen is nochtans gemachtigd het geschil voor de “rationae loci” bevoegde rechtbank te brengen.